- پنج شنبه 4 مرداد 1403
July 25, 2024

معاونت تحقیقات، آموزش و حقوق شهروندی

برگزاری کرسی علمی ترویجی( چرایی و چگونگی اجرای منشور اخلاق حرفه ای در نظام اداری و حقوق اساسی ایران)برگزاری کرسی علمی ترویجی( چرایی و چگونگی اجرای منشور اخلاق حرفه ای در نظام اداری و حقوق اساسی ایران)      

معاونت تحقیقات،آموزش و حقوق شهروندی معاونت حقوقی رئیس جمهور با همکاری خانه ملی قانون اساسی و مرکز نوآوری اداری سازمان اداری و استخدامی کشور برگزار می کند:

💠کرسی علمی ترویجی( چرایی و چگونگی اجرای منشور اخلاق حرفه ای در نظام اداری و حقوق اساسی ایران)

🔷ارائه دهنده:
🔸دکتر سیدمحمدمهدی غمامی،دانشیار دانشگاه امام صادق(ع) و معاون تحقیقات،آموزش و حقوق شهروندی معاونت حقوقی رئیس جمهور

🔷ناقدان:
🔸 محمد روح الامینی،سرپرست معاونت سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور

🔸دکتر حسین آئینه نگینی،عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس
🔹دبیر جلسه:
🔸 دکتر مصطفی رضایی

🕑زمان:
یکشنبه17تیرماه،ساعت16

📍خیابان مطهری،بعد از تقاطع خیابان مفتح،نبش خیابان جهانتاب،مرکز نوآوری اداری سازمان اداری و استخدامی کشور


کلمات کلیدی

ارسال نظر

نظرات

نظر شما

اخبار مرتبط