- پنج شنبه 4 مرداد 1403
July 25, 2024

معاونت تحقیقات، آموزش و حقوق شهروندی

هرگونه آلودگی محیط‌زیست، جرم استهرگونه آلودگی محیط‌زیست، جرم است      

آیا می‌دانید...
👈 هرگونه آلودگی محیط‌زیست، جرم است.
👈 آلوده ساختن محیط‌زیست یعنی پخش یا آمیختن مواد خارجی به آب یا هوا یا خاک یا زمین به میزانی که کیفیت آنها را به‌طوری که برای انسان یا سایر موجودات زنده و یا گیاهان و یا آثار و ابنیه مضر باشد، تغییر دهد.


کلمات کلیدی

ارسال نظر

نظرات

نظر شما

اخبار مرتبط