- پنج شنبه 4 مرداد 1403
July 25, 2024

معاونت تحقیقات، آموزش و حقوق شهروندی

هرگونه تغيير كاربری غیرمجاز اراضی زراعی و باغ‌های خارج از شهر که تغيير كاربری محسوب شود، جرم استهرگونه تغيير كاربری غیرمجاز اراضی زراعی و باغ‌های خارج از شهر که تغيير كاربری محسوب شود، جرم است      

آیا می دانید...
👈 هرگونه تغيير كاربری اراضی زراعی و باغ‌های خارج از محدوده شهرها و شهرک‌ها در قالب ايجاد بنا، برداشتن يا افزايش شن و ماسه و ساير اقداماتی كه بنا به تشخيص وزارت جهاد كشاورزی تغيير كاربری محسوب می‌شود، چنانچه به‌طور غيرمجاز و بدون اخذ مجوز از كميسيون مربوطه صورت پذيرد، جرم است.
👈 مأموران جهاد كشاورزی محل مكلفند نسبت به توقف عمليات، اقدام و مراتب را به اداره متبوع جهت انعكاس به مراجع قضايی اعلام نمايند.


کلمات کلیدی

ارسال نظر

نظرات

نظر شما

اخبار مرتبط