- پنج شنبه 4 مرداد 1403
July 25, 2024

معاونت تحقیقات، آموزش و حقوق شهروندی

الزام مالکان آپارتمان برای تعیین نماینده در ارتباط با مسائل قانونی و پرداخت سهم مخارج مشترکالزام مالکان آپارتمان برای تعیین نماینده در ارتباط با مسائل قانونی و پرداخت سهم مخارج مشترک      

آیا می‌دانید...
👈 مطابق قانون تملک آپارتمانها؛ هرگاه یک آپارتمان یا یک محل کسب، دارای مالکان متعدد باشد، مالکان یا قائم مقام قانونی آنان مکلفند یک نفر نماینده از طرف خود برای اجرای مقررات این قانون و پرداخت سهم مخارج مشترک تعیین و معرفی کنند.
👈 در صورتی که اشخاص مزبور به تکلیف فوق عمل نکنند، رای اکثریت سایر مالکان نسبت به همه معتبر خواهد بود؛ مگر اینکه عده حاضر کمتر از یک‌سوم مالکان باشد که در این صورت برای یک‌دفعه تجدید دعوت خواهد شد.


کلمات کلیدی

ارسال نظر

نظرات

نظر شما

اخبار مرتبط