- پنج شنبه 4 مرداد 1403
July 25, 2024

معاونت تحقیقات، آموزش و حقوق شهروندی

داده‌نما با موضوع تکالیف دستگاه‌ها در مبارزه با پولشوییداده‌نما با موضوع تکالیف دستگاه‌ها در مبارزه با پولشویی      

- نهادهای متولی مبارزه با پولشویی
- وظایف شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تامین مالی تروریسم
- وظایف مرکز اطلاعات مالی
- وظایف ضابطان قضایی
- وظایف دستگاه های متولی نظارت
- وظایف اشخاص مشمول
- وظایف قوه قضاییه


کلمات کلیدی

ارسال نظر

نظرات

نظر شما

اخبار مرتبط