- پنج شنبه 9 آذر 1402
November 30, 2023

معاونت تحقیقات، آموزش و حقوق شهروندی

حفظ حقوق شهروندان در مراحل دادرسیحفظ حقوق شهروندان در مراحل دادرسی      

✅ در تمام مراحل دادرسی کیفری، رعایت حقوق شهروندی مقرر در قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی از سوی تمام مقامات قضایی، ضابطان دادگستری (مثل نیروی انتظامی) و سایر اشخاصی که در فرایند دادرسی مداخله دارند (مثل مدیر دفتر دادگاه) الزامی است.
✅ متخلفان علاوه بر جبران خسارت وارده و انفصال از خدمت و محرومیت یک تا پنج سال از مشاغل دولتی حکومتی، به حبس نیز محکوم خواهند شد.


کلمات کلیدی

ارسال نظر

نظرات

نظر شما

اخبار مرتبط