- پنج شنبه 9 آذر 1402
November 30, 2023

معاونت تحقیقات، آموزش و حقوق شهروندی

معاینه محلی در امور کیفریمعاینه محلی در امور کیفری      

✅ در امور کیفری هرگاه برای کشف واقعه و روشن شدن موضوع، معاینه محل ضرورت پیدا کند و یا متهم و یا شاکی درخواست نمایند، بازپرس اقدام به تحقیقات یا معاینه محلی میکند.
✅ معاینه محلی جز در مواقع ضرورت باید در روز انجام شود.


کلمات کلیدی

ارسال نظر

نظرات

نظر شما

اخبار مرتبط