- چهارشنبه 5 مهر 1402
September 27, 2023

معاونت تحقیقات، آموزش و حقوق شهروندی

آیا شخص می‌تواند نسبت به کلیه اموال خود وصیت کند؟آیا شخص می‌تواند نسبت به کلیه اموال خود وصیت کند؟      

✅ هرکسی می‌تواند نسبت به یک سوم از اموال خود وصیت کند و بیشتر از یک سوم، دخالت در امور ورثه بوده و هر وارثی نسبت به سهم‌الارث خود می‌تواند قبول یا رد کند.
✅ کسی که وصیت می‌کند (موصی)، کسی که وصیت به نفع او شده (موصی له) و مالی که نسبت به آن وصیت شده (موصی به) می‌گویند.


کلمات کلیدی

ارسال نظر

نظرات

نظر شما

اخبار مرتبط