- پنج شنبه 3 خرداد 1403
May 23, 2024

معاونت تحقیقات، آموزش و حقوق شهروندی

اگر در رای دادگاه، سهو قلم مانند اشتباه کلمه‌ای یا محاسباتی رخ دهد، تکلیف چیست؟اگر در رای دادگاه، سهو قلم مانند اشتباه کلمه‌ای یا محاسباتی رخ دهد، تکلیف چیست؟      

✅ اگر در تنظیم و نوشتن رای دادگاه سهو قلمی رخ دهد مثل اینکه کلمه از قلم بیفتد یا زیاد بشود و یا اشتباهی در محاسبه صورت گرفته باشد، تا وقتی که از آن درخواست تجدیدنظر نشده، دادگاه راسا یا به درخواست ذی نفع، رای را تصحیح و به طرفین ابلاغ خواهد کرد.
✅ تسلیم رونوشت رای اصلی بدون رونوشت رای تصحیحی ممنوع است.
✅ حکم دادگاه در قسمتی که مورد اشتباه نبوده در صورت قطعیت اجرا خواهد شد.


کلمات کلیدی

ارسال نظر

نظرات

نظر شما

اخبار مرتبط