- پنج شنبه 4 مرداد 1403
July 25, 2024

معاونت تحقیقات، آموزش و حقوق شهروندی

اجرای بیمه رایگان سه دهک پایین درآمدی با مصوبه هیات وزیراناجرای بیمه رایگان سه دهک پایین درآمدی با مصوبه هیات وزیران      

💠 بر اساس مصوبه چهارم مرداد هیات وزیران، سازمان بیمه سلامت ایران مکلف است در فروردین­ سال ۱۴۰۲ با استفاده از پایگاه رفاه ایرانیان، افراد فاقد بیمه پایه از سه دهک پایین درآمدی را شناسایی نماید و تحت پوشش بیمه رایگان قرار دهد.
همچنین این سازمان مکلف است سایر افراد متقاضی را در صورت تأیید بر اساس آزمون وسع (با استفاده از پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان) تحت پوشش بیمه رایگان قرار دهد.


کلمات کلیدی

ارسال نظر

نظرات

نظر شما

اخبار مرتبط