- چهارشنبه 5 مهر 1402
September 27, 2023

معاونت تحقیقات، آموزش و حقوق شهروندی

مهمترین تغییرات قانون دیوان عدالت اداری؛ قسمت چهارممهمترین تغییرات قانون دیوان عدالت اداری؛ قسمت چهارم      

تغییرات اجرای آرای دیوان
- نوعی سازی
- در فرضی که مصوبه یک نهاد ابطال شود
- در فرض محکومیت دستگاه
- فرایند رای به استنکاف


تغییرات اجرای آرای دیوان
1. نوعی سازی؛ آرای صادره از شعب و هیئت عمومی نه تنها برای دستگاه های مخاطب در موضوع خاص لازم الاتباع دانسته شده، بلکه در بسیاری موارد سایر دستگاه ها نیز باید از مفاد آن ها تبعیت کنند.
2. در فرضیکه مصوبه یک نهاد ابطال شود؛ خود آن نهاد و سایر نهادها ملزم به تبعیت از مفاد رای دیوان هستند. هرگاه مشخص شود یک مرجع به منظور تمرد، دوباره همان مفاد را تصویب کرده است: - اولا خارج از نوبت رسیدگی می شود - ثانیا از مان تصویب ابطال می شود. - ثالثا مسئول یا مسئولان ذیربط، مسئول جبران خسارت وارده به اشخاص در نتیجه اجرای مصوبه هستند.
3. در فرض محکومیت دستگاه؛ هرگاه پس از  یک سال رای دیوان را اجرا نکند، مستقیما با سازمان برنامه و بودجه مکاتبه و وجوه از ردیف بودجه آن دستگاه کسر شده و به حساب محکوم له واریز می شود.
4. فرایند رای به استنکاف؛ هرگاه شعبه دیوان بخواهد رای به استنکاف دهد، ابتدا باید مسئول مربوطه را دعوت و موضوع را به وی تفهیم کند. پس از صدور رای استنکاف نیز این رای ظرف 20 روز قابل تجدید نظرخواهی است.

کلمات کلیدی

ارسال نظر

نظرات

نظر شما

اخبار مرتبط