- پنج شنبه 4 مرداد 1403
July 25, 2024

معاونت تحقیقات، آموزش و حقوق شهروندی

مهمترین تغییرات قانون دیوان عدالت اداری؛ قسمت سوممهمترین تغییرات قانون دیوان عدالت اداری؛ قسمت سوم      

تغییرات آیین دادرسی در حوزه وحدت رویه
تغییرات آیین دادرسی در حوزه ایجاد رویه
تغییرات آیین دادرسی در آرای هیئت عمومی در مقام رسیدگی به مصوبات دولتی


تغییرات آیین دادرسی در حوزه وحدت رویه
الف) طرح آرای متعارض جهت صدور رای وحدت رویه، صلاحیت اختیاری رییس دیوان شده است
ب) هیئت عمومی در فرض اشتباه بودن همه آرای متعارض ضمن نقض آرا، رای صحیح را انشا می کند؛ در قانون جدید، هیئت عمومی صلاحیت صدور رایی غیر از آرای متعارض را دارد. قبلا باید بین آرای متعارض، رای صحیح را انتخاب می کرد.
ج) اثر آرای وحدت رویه؛ برای هیئت های تخصصی و هیئت عمومی در مواردی که به شکایت از مصوبه رسیدگی میکند، لازم الاتباع است. پیش از اصلاح قانون، رای وحدت رویه صرفا برای مراجع اداری و شعب دیوان لازم الاتباع بود.

تغییرات آیین دادرسی در حوزه ایجاد رویه
الف) در فرضی که همه آرای مشابه از نظر هیئت عمومی اشتباه باشند، خود هیئت عمومی رای صحیح را صادر می کند؛ پیش از اصلاح قانون، فقط اگر آرای مشابه صحیح بودند، رای ایجاد رویه صادر می شد.
ب) اثر ارای ایجاد رویه؛ برای هیئت های تخصصی و هیئت عمومی در مواردی که به شکایت از مصوبه رسیدگی می کند، لازم الاتباع است. پیش از اصلاح قانون، رای ایجاد رویه صرفا برای مراجع اداری و شعب دیوان لازم الاتباع بود.

تغییرات آیین دادرسی در آرای هیئت عمومی در مقام رسیدگی به مصوبات دولتی
الف) رای، چه حکم به ابطال باشد و چه عدم ابطال، برای همه مراجع قضایی و اداری لازم الاتباع است. یعنی اگر مصوبه ای در هیئت عمومی مطرح اما ابطال نشد، این مصوبه برای مراجع قضایی و اداری(از جمله قضات داددگاه ها و رییس مجلس) باید ملاک عمل قرار گیرد.

کلمات کلیدی

ارسال نظر

نظرات

نظر شما

اخبار مرتبط