- پنج شنبه 4 مرداد 1403
July 25, 2024

معاونت تحقیقات، آموزش و حقوق شهروندی

انتصاب دکتر محمد یکرنگی به ریاست امور پژوهش‌های حقوقیانتصاب دکتر محمد یکرنگی به ریاست امور پژوهش‌های حقوقی      

دکتر محمد یکرنگی توسط دکتر محمد دهقان به سمت "رییس امور پژوهش‌های حقوقی" معاونت تحقیقات آموزش و حقوق شهروندی معاونت حقوقی ریاست جمهوری منصوب شد.
دکتر محمد یکرنگی استادیار گروه حقوق جزای دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران با بیش از ده سال سابقه عضویت هیات علمی، ده ها مقاله و چندین کتاب است.


کلمات کلیدی

ارسال نظر

نظرات

نظر شما

اخبار مرتبط