- پنج شنبه 9 آذر 1402
November 30, 2023

معاونت تحقیقات، آموزش و حقوق شهروندی

مصادیق رشوه در دستگاه های اجرایی دولتمصادیق رشوه در دستگاه های اجرایی دولت      

استفاده از هر گونه امتیاز، تسهیلات، حق مشاوره ، هدیه و موارد مشابه در مقابل انجام وظایف اداری و وظایف مرتبط با شغل توسط کارمندان دستگاه های اجرایی در تمام سطوح از افراد حقیقی و حقوقی به جز دستگاه ذی ربط خود #رشوه محسوب می شود.


کلمات کلیدی

ارسال نظر

نظرات

نظر شما

اخبار مرتبط