- پنج شنبه 4 مرداد 1403
July 25, 2024

معاونت تحقیقات، آموزش و حقوق شهروندی

اعسار به چه معنی است؟اعسار به چه معنی است؟      

✅ به زبان ساده اعسار یعنی «ندار بودن».
✅ اعسار بر 2قسم است:

1: اعسار از هزینه دادرسی: حالت کسی است که در مرجع قضایی «دادگاه» می‌خواهد اقامه دعوی کند ولی هزینه دادرسی را نمی‌تواند بپردازد. با آوردن 2نفر شاهد در دادگاه این امر ثابت می‌شود.
2: اعسار از پرداخت محکوم به: حالت کسی است که به طور مثال در دادگاه محکوم به پرداخت 100میلیون تومان خسارت شده اما توانایی پرداخت آن را ندارد، بعد از محکومیت قطعی می‌تواند اعسار از پرداخت آنچه که به آن محکوم شده را از دادگاه درخواست و دادگاه می‌تواند آن را قسط بندی کند.


کلمات کلیدی

ارسال نظر

نظرات

نظر شما

اخبار مرتبط