- چهارشنبه 5 مهر 1402
September 27, 2023

معاونت تحقیقات، آموزش و حقوق شهروندی

نگاهی کوتاه به نکات کاربردی حقوقی؛ بخش دوم: متفرقهنگاهی کوتاه به نکات کاربردی حقوقی؛ بخش دوم: متفرقه      

یکـی از مبانـی مهـم و در عیـن حـال اهـداف هـر نظـام حقوقی و سیاسـی ،توسـعه ارتقـاء اصـل حا کمیـت قانـون در جامعـه اسـت؛ چـرا کـه اساسـا ایجاد نظم عمومی و حراست و صیانت از حقوق و آزادیهای افراد در سـایه اصـل حا کمیـت قانـون در جامعـه، تحقـق پیـدا میکنـد. یکـی از مهمتریـن اقتضائـات و مقدمـات پیدایـش و ترویـج حا کمیـت قانـون در جامعـه، آ گاهـی عمومـی مـردم از قوانیـن و مقـررات جـاری کشـور در ابعـاد مختلـف اسـت.


یکـی از رسالتهای اداره کل آمـوزش معاونـت حقوقـی ریاسـت جمهـوری،  سادهسـازی و بیـان قوانیـن و مقـررات بـا زبانـی سـاده ،کاربـردی و قابـل فهـم بـرای عمـوم افـراد جامعـه اسـت کـه از  مهمتریـن اقدامات در همین راستا،  بهرهگیری از بستر  پیامرسانهای ایرانی )بلـه و ایتـا( در جهـت آمـوزش نـکات کاربـردی حقوقـی اسـت؛ فضایـی که موجب خواهد شد تا شهروندان، سطح آ گاهی حقوقی خود را افزایـش بدهنـد کـه ایـن امـر موجـب تحقـق و ارتقـای اصـل حا کمیـت قانون در جامعه، ارتقای سطح سواد حقوقی همه افراد،  کاهش مراجعـات مـردم بـه نهادهـای قضایـی و شـبه قضایـی و  فرهنگسـازی و  جامعهپذیری عموم در تبعیت از قانون خواهد شد.
 
تصادف با عابر پیاده زیر پل هوایی
براساس قانون، عابران پیاده باید از مسیرهایی عبور کنند که بـرای آنهـا بـا عائـم راهنمایـی و رانندگـی مشـخص شـده اسـت.ا گر عابـر پیادهای قصد عبور از خیابان را داشته و در آن محل نیز پل عابر پیـاده وجـود داشـته باشـد ولـی شـخص عابـر از روی آن عبـور نکنـد، در صـورت تصـادف وسـیله نقلیـه بـا شـخص و بـه شـرط آنکـه راننـده کلیـه مقـررات را رعایـت کـرده باشـد و قـادر بـه کنتـرل وسـیله نقلیـه و جلوگیـری از تصـادف یـا ایجـاد خسـارت مـادی و بدنـی نباشـد مسـؤولیتی نخواهـد داشـت و عابـر پیـاده مقصـر صـد در صـد خواهـد بـود. بـا ایـن حـال دیـه به او تعلق  میگیرد. درواقع در اینجا راننده مقصر نیست؛ یعنی به وی مجـازات حبـس و نقـدی تعلـق  نمیگیـرد ولـی در ایـن شـرایط شـرکت بیمه پس از اثبات  بیگناهی و عدم تقصیر راننده از سوی دادگاه ،بایـد تعهـدات موضـوع  بیمهنامـه را نسـبت بـه شـخص مصـدوم یـا ورّاث متوفـی )افـرادی کـه از شـخص فـوت شـده ارث  میبرنـد( اجـرا کنـد.
 
 پولشـویی در معنـای سـاده عبـارت اسـت از اینکـه شـخص جرایمـی ماننـد سـرقت، فـروش مـواد مخـدر و... انجـام دهـد و درآمـد بـه دسـت آمـده از ایـن جرایـم را بـه امـوال دیگـری تبدیـل کنـد تـا ایـن امـول شـکل قانونـی بـه خـود بگیرنـد .
برخی از مصادیق آن  عبارتاند از: به دست آوردن، نگهداری یا استفاده از اموال حاصله از ارتکاب جرم توسط شخص مرتکب یا دیگران.تبدیـل یـا انتقـال یـا مخفـی کـردن منشـأ درآمـد حاصـل شـده از جـرم توسـط مرتکـب یـا دیگران.کمـک بـه کسـی کـه جـرم را انجـام داده تـا از مجـازات جـرم رهـا شـود.
آیا نگهداری حیوانات در آپارتمان ممنوع است؟
بر اساس تبصره ماده ۳ آیین نامه اجرایی قانون تملک  آپارتمانهـا، نگهـداری حیوانـات در مشـاعات  آپارتمانهـا مثـل راه پلـه ،پشـت بـام و پارکینـگ ممنـوع اسـت. در خصـوص نگهـداری حیوانـات در قسمتهای اختصاصـی )در داخـل واحـد آپارتمانـی(، صرفـا در صورتـی که اقدام همسایه، نوعی تهدید علیه سامت سا کنین باشد یا آنکـه نگهـداری حیـوان سـبب سـلب آسـایش همسایهها شـود، امـکان شـکایت وجـود دارد. ماننـد آنکـه در نیمـه شـب  صداهـای نامتعـارف از حیـوان ایجـاد شـود.
در فرضـی کـه تخلـف یک کارمنـد دولـت منجـر بـه بـروز خسـارت گـردد، فـرد زیـان دیـده چگونـه مـی توانـد خسـارت خـود را دریافـت نماید؟
فرد با طرح دعوای اثبات تخلف در شعب دیوان عدالت اداری ،تخلـف کارمنـد مربوطـه را اثبـات مـی نماید.فـرد مسـتند بـه رای صـادره از دیـوان عدالـت اداری، بـرای تعییـن میـزان خسـارت وارده بـه دادگاه عمومـی مراجعـه مـی نمایـد  وخسـارت خویـش را دریافـت مـی کنـد.
دلایل برگشت خوردن چک
1. امضـای درون چـک، بـا امضـای اصلـی شـخص تفـاوت داشـته باشـد.۲. برخـی  چکهـا بایـد چنـد امضـا داشـته باشـند امـا چـک یـک یـا چنـد امضـا کـم داشـته باشـد.۳. امضـای چـک واضـح نباشـد.۴. اعـداد و ارقـام نوشـته شـده در چـک واضـح نباشـند.۵. مبلـغ حروفـی بـا عـددی چـک متفـاوت باشـد.۶. حسـاب مـورد نظـر مسـدود باشـد.۷. چـک بـا ایـن سـری و سـریال مسـدود باشـد.۸. 
مبلـغ موجـود در حسـاب کـم باشـد. ۹. حسـاب مـورد نظـر موجـودی نداشـته باشد.
اظهارنامه چیست؟
اظهـار نامـه بـه زبـان سـاده و خاصـه بـه ایـن معناسـت که ا گر شـخصی خـود را صاحـب حـق  میدانـد یـا  میخواهـد موضوعـی را کتبـا بـه اطـاع دیگـری برسـاند قبـل از اینکـه از راه دادگاه و یـا شـورای حـل اختاف اقدام کنـد خواسـته خـود را در قالـب اظهارنامـه بـه اطـاع طـرف  میرسـاند کـه مثـا در فـان تاریـخ موعـد پرداخـت طلـب شـما فـرا  میرسـد یـا شـما بـه موجـب فـان قـرارداد بایـد بـه تعهـد خـود عمـل کنیـد، یـا اینکـه طبـق قرارداد  فیمابین من متضرر شدهام و از این طریق اعام فسخ  میکنم و گرنه ناچارا از طریق مراجع قضایی اقدام  میشود.در واقـع اظهـار نامـه هشـداری اسـت کـه قبـل از طـرح دعـوا بـه طـرف داده  میشـود، البتـه در هنـگام تنظیـم متـن اظهارنامـه دقـت کنیـد کـه بعـدا بـه ضـرر شـما اسـتفاده نشـود.
آیا خریدن مال دزدی جرم است؟
مطابـق قانـون هرکـس بـا علـم و اطـاع یـا نش انههای اطمینانبخـش ،نسـبت بـه اینکـه مالـی در نتیجـه سـرقت بدسـت آمـده اسـت، آنرا بـه نحـوی بـه دسـت آورد، مخفـی کنـد، قبـول کنـد و یـا مـورد معاملـه قـرار دهـد، بـه حبـس و شـاق محکـوم خواهـد شـد.
استفاده غیرمجاز از عناوین علمی
آیا  میدانید استفاده غیرمجاز از عناوین دکتر، مهندس و مانند اینها )که شرایط اخذ آن طبق قانون بوده و از سوی مرا کز علمی و دانشگاهی داخلی و یا خارجی مورد تأیید رسمی  وزارتخانههای علوم، تحقیقات و فناوری یا بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و شورای عالی انقاب فرهنگی برای افراد صادر  میشود( ،در مکاتبات اداری یا در تبلیغ عمومی از طریق وسایل ارتباط جمعی مانند رادیو،  تلویزیون،  روزنامه،  مجله،  تارنما )سایت( یا نطق در مجامع و یا انتشار اوراق چاپی یا خطی جرم بوده و مجازات دارد.
 
آیـا نوشـتن جملـه بـرای یـادگاری بـر روی بناهـای تاریخـی و فرهنگـی جـرم اسـت؟
 
نکته مهم در خصوص خرید وفروش اتومبیل
بـرای نقـل و انتقـال خـودرو، بایـد قبـل از تنظیـم وکالتنامـه در تعویـض پـاک و ...، مبایعهنامـه خریـد و فـروش تنظیـم شـده باشـد.با وکالتنامـه مالکیـت انتقـال  نمییابـد و ا گـر مبایعهنامـه تنظیـم نشـده باشـد و هـر یـک از طرفیـن فـوت کننـد ،انـگار کـه چیـزی خریـد و فـروش نشـده اسـت.
چه کسی حق شکایت کیفری از چک برگشت خورده را ندارد؟
چنـان چـه چکـي در بانـگ برگشـت بخـورد و دارنـده )شـخصی کـه چـک بـه نـام او صـادر شـده( آن چـك را بعـد از برگشـت زدن)صـدور گواهـی عـدم پرداخـت( از بانـك بـه شـخص دیگـری انتقـال دهـد، دارنـده جدیـد حـق شـکایت کیفـري نـدارد 
 

کلمات کلیدی

ارسال نظر

نظرات

نظر شما

اخبار مرتبط