فصلنامه اطلاع رسانی حقوقی شماره 14

فهرست مطالب

فصلنامه اطلاع رسانی حقوقی شماره 14

مقاله

موانع و راهكارهاي تعامل ميان قواي مجريه و مقننه
آيت
الله دكتر هاشم هاشم زاده هريسي

تحول نقش دولت در اقتصاد
دكتر
مهدي هداوند / علي سرزعيم

قوانين مكمل در برنامه خصوصي سازي ايران
علي
تازيكي نژاد

آزادسازي در بخش خدمات مخابرات ايران با نگرشي بر مقررات سازمان تجارت جهاني
هدي
غفاري

بررسي قانون بيمة اجباري مسئوليت مدني دارندگان وسائل نقليه موتوري زميني در مقابل اشخاص ثالث
حميدرضا
علي كرمي

ترجمه

وضعيت حقوق بشر و بشردوستانه در فلسطين اشغالي به شهادت كميسرعالي حقوق بشر سازمان ملل
حسن
لطفي

راهبردهاي دولتي براي ساماندهي مشترك اينترنت در آمريكا و اروپا و چين
محمد
علي نوري/ فائزه عامري

بررسي لوايح و طر حهاي قانوني

بررسي لايحه قانون آئين دادرسي كيفري
فاطمه
عباسي كليماني

بررسي طرح قانوني تشديد مجازات جرائم اخلال در امنيت رواني جامعه
گروه
حقوق جزا و جرم شناسي اداره كل پژوهش و اطلاع رساني

نشست علمي

بررسي و تبيين وظايف قواي مجريه و مقننه

فصلنامه اطلاع رساني حقوقي

دورةجديد، سال ششم، شمارة چهاردهم،تابستان 1387

 

صاحبامتياز: معاونت حقوقي وامورمجلس رياست جمهوري

مدير مسؤل: دكتر سيامك كرم زاده

سردبير: دكتر باقر انصاري

هيئت تحريريه:

آيت الله عباسعلي عميدزنجاني، آيت الله هاشم هاش مزاده هريسي، دكترسيدحسين صفايي، دكترعز ت الله عراقي، دكترمحمدرضا ضيايي بيگدلي، دكترابراهيم بي گزاده، دكتر عباسعلي كدخدايي، دكتر محمد علي

ضميري، دكتر عبدالعلي توجهي، دكتر سيامك كرمزاده، دكتر ول يالله رستمي ، د كترمحسن نجف يخواه، دكتر باقرانصاري

مديراجرايي: محسن ايزديان

مندرجات فصلنامه، لزوماً بيان كنندة ديدگاه معاونت حقوقي و امور مجلس نيست.

اساتيد، صاحبنظران و پژوهشگران ميتوانند مقالات، نظرات، انتقادات و پيشنهادات خود را به آدرس ذيل ارسال فرمايند:

تهران، خيابان وليعصر(عج)، پايينتر از سهراه جمهورياسلامي، پلاك 84 ، ادارة كل پژوهش واطلاع رساني

تلفن و نمابر: 66966460 و 64453184

http:// www.Lri.ir : آدرس اينترنتي

ليتوگرافي و چاپ: اداره چاپ و انتشارات نهاد رياست جمهوري

تيراژ : 1000