فصلنامه اطلاع رسانی حقوقی شماره 13

فهرست مطالب

فصلنامه اطلاع رسانی حقوقی شماره 14

مقاله

اجرای صلاحیت های اختیاری توسط مقامات اداری
گروه پژوهشی حقوق عمومی

درآمدی بر جایگاه بخشنامه در نظام حقوقی ایران
پروانه تیلا

بررسی روند تعیین وضعیت حقوقی شوراهای اداری
گروه پژوهشی حقوق عمومی

بررسی جایگاه استیضاح وزرا در حقوق اساسی ایران
مسعود فریادی

بررسی نحوۀ تعامل با افشای فساد در حقوق اداری
مهسا شعبانی

شرحی بر قانون مبارزه با پول شویی
عبدالعلی نظافتیان

دیوان کیفری بین المللی و تلاش جهت مقابله با عاملان نقض حقوق بشردوستانه در بحران دارفور
عطیه باباخانی

ترجمه

چهارچوب حقوقی خط مشی گذاری در انگلستان
غلامحسن مزارعی

نظارت کلی بر موسسات متعلق به دولت در آفریقای جنوبی
محسن ایزدیان

بررسي لوايح و طر حهاي قانوني

بررسی و نقد لایحه نحوۀ اجرای محکومیت های مالی
گروههای پژوهشی حقوق خصوصی و حقوق جزا

بررسی و نقد لایحۀ آزادی اطلاعات
دکتر باقر انصاری

فصلنامه اطلاع رساني حقوقي

دورةجديد، سال ششم، شمارة سیزدهم،تابستان 1387

صاحبامتياز: معاونت حقوقي وامورمجلس رياست جمهوري

مدير مسؤل: دكتر سيامك كرم زاده

سردبير: دكتر باقر انصاري

هيئت تحريريه:

آيت الله عباسعلي عميدزنجاني، آيت الله هاشم هاش مزاده هريسي، دكترسيدحسين صفايي، دكترعز ت الله عراقي، دكترمحمدرضا ضيايي بيگدلي، دكترابراهيم بي گزاده، دكتر عباسعلي كدخدايي، دكتر محمدعلی ضميري، دكتر عبدالعلي توجهي، دكتر سيامك كرمزاده، دكتر ول يالله رستمي ، د كترمحسن نجف يخواه، دكتر باقرانصاري

مديراجرايي: محسن ايزديان

مندرجات فصلنامه، لزوماً بيان كنندة ديدگاه معاونت حقوقي و امور مجلس نيست.

اساتيد، صاحبنظران و پژوهشگران ميتوانند مقالات، نظرات، انتقادات و پيشنهادات خود را به آدرس ذيل ارسال فرمايند:

تهران، خيابان وليعصر(عج)، پايينتر از سهراه جمهوري اسلامي، پلاك 84 ، ادارة كل پژوهش واطلاع رساني

تلفن و نمابر: 66966460 و 64453184

آدرس اینترنتی: http:// www.Lri.ir

ليتوگرافي و چاپ: اداره چاپ و انتشارات نهاد رياست جمهوري