فصلنامه اطلاع رسانی حقوقی شماره 12

فهرست مطالب

فصلنامه اطلاع رسانی حقوقی شماره 12

مقاله

حل اختلاف دستگاههای دولتی: از قضاوت تا مدیریت
مختار نعم

بررسی نحوۀ تعامل قوای مجریه و مقننه در بودجه ریزی
گروه حقوق عمومی اداره کل پژوهش و اطلاع رسانی

مفهوم و معیارهای کوچک سازی دولت
مسلم آقایی طوق

دادسرا: نحوۀ تعامل میان قوای مجریه و قضاییه
غلامحسین کوشکی

نگاهی نو به پدیدۀ چند پاره شدن حقوق بین الملل
مسعود علیزاده

ترجمه

مبانی قانونی برنامۀ خصوصی سازی موفق در کوبا
جعفر شفیعی

طراحی نظام های انتخاباتی
حسین نبی لو

مصاحبه

درباره آموزش حقوق در نظام آموزش عالی کشور

دکتر ناصر کاتوزیان و دکتر حسن جعفری تبار

گزارش های تحلیلی درباره طرح ها و لوایح

لایحۀ ارتقای سلامت اداری و مقابله با فساد

طرح حمایت از حریم خصوصی

فصلنامه اطلاع رساني حقوقي

دورة جديد، سال ششم، شمارة دوازدهم، زمستان 1386

صاحبامتياز: معاونت حقوقي وامورمجلس رياست جمهوري

مدير مسؤل: دكتر سيامك كرم زاده

سردبير: دكتر باقر انصاري

هيئت تحريريه:

آيت الله عباسعلي عميدزنجاني، آيت الله هاشم هاش مزاده هريسي، دكترسيدحسين صفايي، دكترعز ت الله عراقي، دكترمحمدرضا ضيايي بيگدلي، دكترابراهيم بي گزاده، دكتر عباسعلي كدخدايي، دكتر محمدعلی ضميري، دكتر عبدالعلي توجهي، دكتر سيامك كرمزاده، دكتر ول يالله رستمي ، د كترمحسن نجف يخواه، دكتر باقرانصاري

مديراجرايي: محسن ايزديان

مندرجات فصلنامه، لزوماً بيان كنندة ديدگاه معاونت حقوقي و امور مجلس نيست.

اساتيد، صاحبنظران و پژوهشگران ميتوانند مقالات، نظرات، انتقادات و پيشنهادات خود را به آدرس ذيل ارسال فرمايند:

تهران، خيابان وليعصر (عج)، پايين تر از سه راه جمهوري اسلامي، پلاك 84 ، ادارة كل پژوهش واطلاع رساني

تلفن و نمابر: 66966460 و 64453184

آدرس اینترنتی: http:// www.Lri.ir

ليتوگرافي و چاپ: اداره چاپ و انتشارات نهاد رياست جمهوري