فصلنامه اطلاع رسانی حقوقی شماره 11

فهرست مطالب

فصلنامه اطلاع رسانی حقوقی شماره 11

مقاله

اصول حاکم بر تنقیح قوانین
دکتر عباس کریمی

درآمدی بر مطالعه تطبیقی نهاد تنقیح قوانین و مقررات
دکتر محمدحسین زارعی

تنقیح قوانین و مقررات: تدبیری برای مبارزه با ابهام حقوقی
دکتر باقر انصاری

اصول ماهوی پژوهش های حقوقی
دکتر محسن قاسمی

بررسی طرح یک فوریتی تنقیح قوانین و مقررات کشور
دکتر محسن نجفی خواه

تأملی بر تنقیح و تدوین قوانین و مقررات؛ گذشته، حال و آینده
حمیدرضا شفیعی

تورم قوانین و تنقیح قوانین و مقررات: ملاحظاتی در خصوص طرح تدوین و تنقیح قوانین و مقررات
حسین نبی لو

مصاحبه با دکتر ناصر کاتوزیان

مصاحبه با دکتر عزت الله عراقی

گزارش همایش علمی تدوین و تنقیح قوانین و مقررات؛

فصلنامه اطلاع رساني حقوقي

دورة جديد، سال ششم، شمارة یازدهم، تابستان 1387

صاحبامتياز: معاونت حقوقي وامورمجلس رياست جمهوري

مدير مسؤل: دكتر سيامك كرم زاده

سردبير: دكتر باقر انصاري

هيئت تحريريه:

آيت الله عباسعلي عميدزنجاني، آيت الله هاشم هاش مزاده هريسي، دكترسيدحسين صفايي، دكترعز ت الله عراقي، دكترمحمدرضا ضيايي بيگدلي، دكترابراهيم بي گزاده، دكتر عباسعلي كدخدايي، دكتر محمدعلی ضميري، دكتر عبدالعلي توجهي، دكتر سيامك كرمزاده، دكتر ول يالله رستمي ، د كترمحسن نجف يخواه، دكتر باقرانصاري

مديراجرايي: محسن ايزديان

مندرجات فصلنامه، لزوماً بيان كنندة ديدگاه معاونت حقوقي و امور مجلس نيست.

اساتيد، صاحبنظران و پژوهشگران ميتوانند مقالات، نظرات، انتقادات و پيشنهادات خود را به آدرس ذيل ارسال فرمايند:

تهران، خيابان وليعصر (عج)، پايين تر از سه راه جمهوري اسلامي، پلاك 84 ، ادارة كل پژوهش واطلاع رساني

تلفن و نمابر: 66966460 و 64453184

آدرس اینترنتی: http:// www.Lri.ir

ليتوگرافي و چاپ: اداره چاپ و انتشارات نهاد رياست جمهوري