فصلنامه اطلاع رسانی حقوقی شماره 26

 

فهرست مطالب

فصلنامه اطلاع رسانی حقوقی شماره 26

تألیف

ملاحظات سیاسی ناظر بر انتخاب ابزار مقررات گذاري
عرفان شمس

موانع و راهکارهاي تعامل میان قوه مجریه و مقننه
آیت الله هاشم هاشم زاده هریسی

وظایف و اختیارات رئیس قوه قضائیه در جمهوري اسلامی ایران
خدیجه شجاعیان

تروریسم و قانون اساسی
دکتر علی اکبر گرجیازندریانی- فاطمه مرآتی فشی

ساختارگرایی در تفاسیر شوراي نگهبان از قانون اساسی جمهوري اسلامی ایران
دکتر غلام حسن مزارعی

بازداشت موقت از منظر اصول دادرسی عادلانه
دکتر محمود صابر

ترجمه

مالکیتهاي فکري و امنیت غذایی
مریم فرضی

فصلنامه اطلاع رساني حقوقي

دورة جديد، سال هفتم، شماره­ 26، تابستان 1390


صاحب امتياز: معاونت حقوقي رياست جمهوري

مدیر مسئول: دکتر سیامک کرم‌زاده

سردبير: دكتر باقر انصاري

دستیار سردبیر: دکتر محسن قاسمی

مدیر اجرایی: حجت الله ایمانی­زاده

 

هيئت تحريريه:

 

آيت الله هاشم هاشم‌زاده هريسي، دكتر سيدحسين صفايي، دكتر عزت‌الله عراقي، دكترمحمدرضا ضيايي بيگدلي، دكتر ابراهيم بيگ‌زاده، دكتر عباسعلي كدخدايي، دكتر محمدحسين زارعي، دكتر سيامك كرم زاده، دكتر ولي‌الله رستمي‌، د‌كتر محسن نجفيخواه، دكتر باقر انصاري، دکتر محسن قاسمی

 

مندرجات فصلنامه، لزوماً بيان كنندة ديدگاه معاونت حقوقي نيست.