متن مصوبه شورای عالی اداری در خصوص « حقوق شهروندی در نظام اداری»

متن نهایی تصویب‌نامه حقوق شهروندی در نظام اداری که توسط شورای عالی اداری و به منظور رفع تبعیض و ایجاد نظام اداری پاسخگو و کارآمد، با هدف بهبود و ارتقای سطح حقوق شهروندی، بهره‌مندی شهروندان از ظرفیت‌های ایجاد شده، ...

تسهیل در تحقق اهداف سیاستهای کلی نظام اداری تصویب شده بود، توسط رئیس جمهور در تاریخ 1395/12/28 برای اجرا به تمامی وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی کشور ابلاغ شد. متن این مصوبه در پیوست موجود است.

دریافت فایل